Generelle vilkår og betingelser for din Frogtailkonto

Disse kontovilkår og betingelser (“Vilkår”) regulerer forholdet mellom brukeren (“Kunden”) og Folkefinans AS (“Frogtail”) om levering av en såkalt Frogtailkonto på Frogtails nettside, www.frogtail.no. Nedenfor finner du generelle vilkår som gjelder for din registrering og besittelse av Frogtailkonto.

(“Generelle vilkår”)

1. Generell informasjon

Frogtailkonto (“Tjenesten”) er et nettsted som drives av Frogtail. Kunden søker selv om en Frogtailkonto via www.frogtail.no. Under navnet Mine sider (“Mine sider”) gir Frogtail sine kunder tilgang til informasjon og tilpassede låneprodukter. Nærmere innhold av tjenestene, beskrives i den til enhver tid gjeldende tjenestebeskrivelse på Frogtails hjemmeside. For låneprodukter som tilbys av denne tjenesten gjelder spesifikke lånebetingelser.

2. Din søknad om Frogtailkonto

Nedenfor har vi angitt hvilke betingelser som må være oppfylt for at du skal kunne søke om og inneha en Frogtailkonto:

  • Har fylt 18 år
  • Er folkeregistrert i Norge;
  • Har identifisert seg selv på måter som Frogtail foreskriver og
  • At du ikke har fått oppnevnt en verge i henhold til kapittel 4 i Lov om vergemål (Vergemålsloven).

Det er ditt ansvar som kunde å opplyse Frogtail om riktig informasjon i forbindelse med en søknad. Som ledd i risikovurderingen av deg som potensiell kunde kommer Frogtail til å gjennomføre en helhetlig kredittvurdering, som også kan innebære innhenting av kredittopplysning fra eksternt kredittopplysningsbyrå . Dokumentasjon i form av en kopi av kredittrapporten vil bli sendt til deg i posten . Dersom du av en eller annen grunn får avslag på søknaden, gir vi deg umiddelbart beskjed via sms eller e-post.

3. Kontrakten for Frogtailkonto

Avtalen mellom Frogtail og deg som kunde anses inngått når Frogtail har bekreftet at tjenesten har blitt åpnet for bruk.

4. Bruk av Mine Sider

Lån kan bare gis til registrerte brukere av tjenesten. Du kan søke om å inngå en kredittavtale med Frogtail ved å godta det av Frogtail foreslåtte lånebeløpet, som blir presentert for deg når du logger deg på tjenesten under Mine sider. Som et ledd i riskovurderingen, kommer Frogtail, akkurat som beskrevet ovenfor, til å utføre vurdering av din personlige betalingsevne og privatøkonomi, delvis basert på en kredittopplysning fra eksternt kredittopplysningsbyrå . Hensikten med dette er å presentere et personlig tilpasset lånetilbud basert på din personlige økonomi, samt fra de data som Frogtail har innhentet fra deg i forbindelse med søknaden om Frogtailkontoen. For lånebeløpet som tilbys gjelder spesifikke lånebetingelser, og en kredittavtale anses inngått først når du samtykker til den av Frogtail foreslåtte kreditt.

5. Ditt ansvar

Tjenesten kan kun registreres for personlig bruk og er derfor personlig. Om du mistenker at påloggingsinformasjonen for kontoen eller utstyr som gjør det mulig å disponere over kontoen, kommer uvedkommende i hende, er det ditt ansvar å umiddelbart kontakte Frogtail angående dette så vi kan sperre tjenesten.

Tjenesten må ikke brukes i strid med vilkårene, norsk lov eller på noen måte som i henhold til Frogtails vurdering er misbruk av tjenesten. Det betyr videre at du er ansvarlig for tilbakebetaling av alle lån som innvilges deg gjennom tjenesten.

6. Avgifter til Frogtail

Frogtail tar ikke ut noen avgift for selve tjenesten. Ved inaktivitet i løpet av en lengre periode vedrørende bruk av tjenesten, kan visse administrative gebyr bli belastet Kunden. For lån og andre gebyrbaserte produkter gjelder separate avtaler med tilhørende vilkår.

7. Drift

Tjenesten er vanligvis operativ tjuefire (24) timer per dag, sju (7) dager i uken. Men driften er ved visse tidspunkter uovervåket, og da kan det oppstå driftsforstyrrelser. Utover dette har Frogtail rett til å begrense driften av tjenesten, for eksempel til å gjennomføre planlagte systemoppdateringer. Denne typen oppdateringer annonseres som regel på Frogtails hjemmeside.

8. Din Frogtailkonto kan deaktiveres

Frogtail har rett til å sperre tjenesten med umiddelbar virkning eller begrense tjenesten dersom:

  • Du ikke oppfyller dine forpliktelser som framgår av disse vilkår eller de spesifikke vilkår som vil gjelde i forbindelse med inngåelse av en eller flere kredittavtaler,
  • Frogtail oppdager at kontoen brukes av uvedkommende,
  • Frogtail får informasjon om eller hvis vi har grunn til å mistenke at du bruker eller vil bruke kontoen i strid med vilkårene, norsk lov eller annen forskrift.

9. Vårt ansvar

Frogtail er ikke ansvarlig for indirekte tap eller skade, bortsett fra når det gjelder forsett eller grov uaktsomhet fra Frogtails side. Vi er heller ikke ansvarlige ved direkte eller indirekte tap eller skade, som kan tilskrives at Kunden gir uriktige eller ufullstendige opplysninger i kredittsøknaden eller når dette på annen måte er forårsaket av låntakers uaktsomhet eller passivitet. Uavhengig av det ovennevnte, Frogtail er på ingen måte ansvarlig for skader som følge av norsk eller utenlandsk lovgivning, krig, streik, blokader, nedstengning / tekniske problemer, naturkatastrofer eller andre lignende omstendigheter utenfor Frogtails kontroll (force majeure).

10. Vilkår for Kontrakter og oppsigelse

Avtalen om tjenesten gjelder inntil videre. Men du kan når som helst velge å avslutte tjenesten ved å kontakte Frogtail i henhold til punkt 18.

11. Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter og tekniske løsninger knyttet til kontoen er Frogtails eiendom og får ikke kopieres, endres, overføres, gjøres tilgjengelig eller brukes på noen annen måte enn for å benytte tjenesten i samsvar med vilkårene.

12. Overdragelse

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser som framgår av disse vilkårene.

13. Hvis du endrer adresse eller kontaktinformasjon

For oss er det viktig at vi har oppdatert informasjon om deg. Kontakte oss dersom du endrer adresse, telefonnummer, e-post, eller annen viktig kontaktinformasjon. Det er ditt ansvar å se til at vi har oppdatert kontaktinformasjon om deg. Vennligst se punkt 15 nedenfor.

14. Du har rett til å angre

Kunden har rett til å trekke seg fra tjenesten ved å sende en melding til info@frogtail.no innen fjorten (14) dager fra datoen da Frogtail bekreftet at en Frogtailkonto har blitt opprettet i ditt navn og personnummer, eller et senere tidspunkt da du mottok bekreftelse på at tjenesten ble aktivert.

15. Informasjon til deg

Når vi sender informasjon via e-post eller brev til din folkeregistrerte adresse, eller til den seneste adressen du har informert oss om, anses informasjonen å ha kommet deg i hende senest sju dager etter at informasjonen ble sendt. Det samme gjelder for SMS-meldinger som anses å ha kommet deg til hende senest sju (7) dager etter at vi har sendt meldingen. Også her er det din senest oppdaterte informasjon som gjelder, i dette tilfellet ditt mobilnummer.

16. Behandling av personopplysninger

Vi behandler Kredittagarens personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning. Frogtail er personopplysningsansvarlig for den behandling av låntagers personopplysninger som vi utfører. Vi behandler dine personopplysninger for de formål og på den måten som er angitt i vår personvernpolicy som finnes på www.frogtail.no/privacy.

17. Noen ganger endrer vi våre vilkår og betingelser

Frogtail har rett til å endre vilkårene og betingelsene. Endringene trer i kraft to måneder etter at du har blitt varslet om dette. Om du ikke godtar endringene, har du rett til å umiddelbart avslutte tjenesten.

18. Hvis du har spørsmål eller klager

Enten du har generelle spørsmål eller ønsker å snakke om noe du er misfornøyd med, kan du alltid kontakte vår kundeservice: Tlf. eller e-post: info@frogtail.no

Vi er alltid her for deg, men om du ønsker en dialog med en uavhengig part, kan du kontakte Forbrukerombudet: Tel 23 400 600, e-post: post@forbrukerombudet.no eller post Sandakerveien 138, 0484 OSLO

19. Våre kontaktdetaljer

Folkefinans AS (Frogtail), 990 892 040, Kronprinsensgate 1, 0251 Oslo
Telefonnummer: 731 037 64 e-post: info@frogtail.no
www.frogtail.no

Cookies husker deg slik at vi kan gi deg den beste mulige opplevelsen. Ved å fortsette på siden godtar du våre rettningslinjer for cookies.