Lånevilkår og betingelser

Juli 2018

1. GENERELL INFORMASJON

Folkefinans AS, org. nr. 990 892 040 (”Frogtail”) tilbyr usikrede nedbetalningslån opp til 50 000 kroner til privatpersoner i Norge.

2. FORMKRAV

Ved å identifisere seg og signere avtalen ved bruk av BankID inngås avtalen ved hjelp av ikke-skriftlig elektronisk medium og er bindende for kunden. Avtalen består av disse vilkår og betingelser samt standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt.

3. LÅNESØKNAD OG UTBETALING

Hver kunde gjennomgår en ordinær kredittprøving med kredittopplysning før kreditten blir innvilget. Frogtail forbeholder seg retten til å avslå en søknad uten begrunnelse. Utbetaling skjer til kundens angitte bankkonto.

4. RENTER OG GEBYRER

For lån påløper det renter og gebyr bestående av etablerings- og fakturaavgift. Kunden kan få opplysninger om aktuelle renter og gebyr for lånet på Frogtail hjemmeside eller av vår kundeservice. Renter og gebyr angis også i standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt. Kunder erklærer å ha mottatt og gjort seg kjent med priser og betingelser ved å signere avtalen.

Frogtail kan ensidig forhøye rentesatsen og gebyrer for kreditten når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i Frogtails kostnader eller i omlegging av Frogtails prisstruktur. Endring kan settes i verk tidligst seks uker etter at Frogtail har sendt skriftlig varsel til kunden om endringen.

5. TILBAKEBETALING

Kunden mottar én faktura per måned. Beløp tilsvarende kredittbeløp pluss renter og gebyrer skal være betalt senest på respektive forfallsdag og på den bankkonto Frogtail oppgir.

6. FORSINKELSESRENTE OG PURREGEBYR

Dersom fakturabeløp ikke er tilbakebetalt på forfallsdato, vil den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente påløpe. Forsinkelsesrente vil bli beregnet av det forfalte beløp (inkludert gebyr) inntil full betaling er foretatt. Forsinkelsesrenten er for tiden 8,5 % p.a. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid gjelder i kredittforholdet. Frogtail har rett til å kreve purregebyr for en purring og et inkassovarsel, for tiden 70kr. Satsen for purregebyr bestemmes av staten hvert år og kan eventuelt bli endret ut fra retningslinjene.

7. INNDRIVING OG INKASSO

Dersom betaling ikke har skjedd etter purring, kan Frogtail sende kravet til inkasso. I så fall vil inkassokostnader etter inkassoloven påløpe, se standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt for mer informasjon.

8. ANGRERETT

Kunden har rett til å gå fra kredittavtalen ved å gi beskjed til Frogtail innen 14 kalenderdager. Fristen løper fra tidspunktet kunden signerer avtalen i samsvar med punkt 2 ”Formkrav”. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er sendt innen fristens utløp. Ved bruk av angreretten skal kunden uten unødvendig opphold, og senest 30 kalenderdager etter at melding nevnt i første ledd er gitt, tilbakebetale kredittbeløpet. Frogtail har i tillegg rett til å, via separat fakturering, kreve inn nominell rente som har påløpt fra kredittmuligheten ble utnyttet, til kredittbeløpet blir tilbakebetalt.

9. FØRTIDIG TILBAKEBETALING

Kunden har rett til å tilbakebetale lånet før avtalt forfallstid. Ved tilbakebetaling før avtalt forfallstid har Frogtail rett til å, utover kredittbeløpet, kreve inn avtalte gebyr (som framgår av standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt) og nominelle renter som har påløpt fra lånet ble utbetalt til kredittbeløpet blir tilbakebetalt.

10. FØRTIDIG FORFALL

Frogtail kan, etter forutgående skriftlig varsel med to ukers frist til å rette opp forholdet, kreve at lånet innfries før forfallstiden dersom (i) kunden vesentlig misligholder kredittavtalen, (ii) det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kunden, eller (iii) kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse. Dersom det, ut fra kundens handlemåte eller alvorlig svikt i kundens betalingsevne, er klart at lånet vil bli vesentlig misligholdt, kan Frogtail skriftlig kreve at det stilles betryggende sikkerhet for lånet eller rettidig betaling innen to uker. Stilles ikke slik sikkerhet, kan Frogtail kreve lånet innfridd ved påkrav. Ved førtidig forfall etter denne bestemmelsen har Frogtail rett til å, utover kredittbeløpet, kreve inn avtalte gebyrer (som framgår av standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt) og nominelle renter som har påløpt fra kredittmuligheten ble utnyttet til kredittbeløpet blir tilbakebetalt.

11. ADRESSEENDRING

Kunden plikter å informere Frogtail om eventuelle endringer av adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer umiddelbart.

12. AVREGNING

Ved tilbakebetaling vil Frogtail avregne samtlige forfalte avgifter, kostnader og renter, før avregning på hovedstolen skjer dersom ikke kunden motsetter seg dette.

13. OVERDRAGELSE AV LÅNET

Kunden får ikke overdra hele eller deler av lånet uten skriftlig samtykke fra Frogtail. Frogtail har rett til å overdra eller pantsette sitt krav til andre.

14. KOMMUNIKASJON

Informasjon som Frogtail sender per brev, anses å være kommet frem til kunden senest 7 kalenderdager etter at det ble postlagt, forutsatt at brevet er sendt til folkeregistrert adresse eller til den siste adressen som kunden har informert Frogtail om. Informasjon som Frogtail sender per e-post, anses å ha kommet frem til kunden senest 7 kalenderdager etter at den ble sendt, dersom meldingen er sendt til den e-postadresse som er den sist kjente e-postadressen Frogtail har til kunden. Avtalen inngås ved hjelp av ikke-skriftlig elektronisk medium og kunden godtar at det benyttes elektronisk kommunikasjon mellom Frogtail og kunden.

15. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler Kredittagarens personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning. Frogtail er personopplysningsansvarlig for den behandling av låntagers personopplysninger som vi utfører. Vi behandler dine personopplysninger for de formål og på den måten som er angitt i vår personvernpolicy som finnes på www.frogtail.no/privacy.

16. POLITISK EKSPONERTE PERSONER (PEP)

Ved å søke om lån forplikter kunden å opplyse om han er en politisk eksponert person (PEP). En politisk eksponert person er a) én som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en annen stat enn Norge eller b) er nært familiemedlem til person som nevnt i a), eller c) er medarbeider til person som nevnt i a). Kunden må også kunne gi informasjon om opprinnelsen til de eiendeler som inngår i kundeforholdet.

17. ENDRING AV VILKÅR OG BETINGELSER

Er partene enige om det, kan kredittavtalen endres. Frogtail kan likevel ensidig endre kredittavtalen til kundens skade to måneder etter at Frogtail har sendt skriftlig varsel til kunden om endringen. Kunden anses å ha akseptert endringen hvis kunden ikke varsler Frogtail skriftlig om det motsatte og sier opp kredittavtalen før iverksettelsesdatoen. I varselet om endring av kredittavtalen skal Frogtail opplyse om dette og om at kunden i så fall har rett til å si opp kredittavtalen straks og vederlagsfritt innen iverksettelsesdatoen. Frogtail kan dessuten ensidig endre kredittavtalen, så fremt dette ikke er til skade for kunden.

Adgangen til endring av renter og gebyrer fremgår av punkt 4 ”Renter og gebyrer” ovenfor.

18. KUNDENS OPPSIGELSE AV AVTALEN

Kunden kan uten forhåndsvarsel si opp avtalen. Ved oppsigelse skal kunden straks betale skyldig beløp inklusive renter og gebyrer,regnet fram til og med betalingsdagen.

19. FROGTAILS OPPSIGELSE AV AVTALEN

Frogtail kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel dersom det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal opplyses. Avtalens vilkår for innbetaling av Frogtails tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen.

20. KLAGER OG TVISTER

Klager kan fremmes over telefon eller ved skriftlig henvendelse til Frogtail. Dersom kunden er misfornøyd med Frogtails behandling, kan man også henvende seg til Finansklagenemnda, se standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt for mer informasjon. Mens en sak er til behandling i Finansklagenemnda, kan den ikke bringes inn for domstolen.

Cookies husker deg slik at vi kan gi deg den beste mulige opplevelsen. Ved å fortsette på siden godtar du våre rettningslinjer for cookies.